KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

Pár slov o FX

Měřítkem koeficientu příbuzenské plemenitby je pravděpodobnost, že dva geny na stejném lokusu jsou původově identické. Pro vyjádření stupně intenzity příbuzenské plemenitby se nejčastěji používá koeficient příbuzenské plemenitby Fx.

Fx je číslo, které nám říká, do jaké míry jsou si dva jedinci navzájem příbuzní. Je vyjádřeno v procentech a mělo by být co nejmenší. Čím je vyšší, tím jsou si daní jedinci příbuznější. FCI doporučuje u málopočetných plemen nepřekračovat hodnotu 10%. Jako hraniční se většinou považuje hodnota Fx max. 12,5 %.

Stupeň intenzity příbuzenské plemenitby se označuje podle hodnoty Fx
- Nejužší příbuzenská plemenitba Fx nad 25 %
- Úzká příbuzenská plemenitba Fx nad 12,5 %
- Mírná příbuzenská plemenitba Fx nad 5 %
- Vzdálená příbuzenská plemenitba Fx pod 5 %

Pro názornost uvádíme pár hodnot Fx:
(platí za předpokladu že tito sami již nejsou produktem příbuzenské plmenitby)
potomci 2 sourozenců mezi sebou 37,5 %
rodiče x děti 25 %
sourozenci mezi sebou 25 %
polosourozenci 12,5 %
strýc x neteř, teta x synovec 12,5 %


"Závěrem podotýkám, že plemeno pražského krysaříka bylo ustáleno do dnešního typu proto, že byli vybíráni jen odpovídající jedinci, kteří byli spojováni mezi sebou na stejně stanovené úrovni s vyloučením tvorby liniové plemenitby a to po poradě s profesionálními genetiky, s mírným stupněm výpočtu příbuzenské plemenitby (nejvýše koef. 6,25)".

Ing. Jan Findejs