KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

KONTAKTY

PŘEDSEDA

Bc. Helena Janková
Kocanda 113
252 42 Jesenice
hejako@seznam.cz
+420 602 480 880

Je příslušný k řízení činnosti všech členů předsednictva a členů komisí, jedná jménem klubu, je statutárním zástupcem klubu.
Prague Ratter Club Czech Republic Contact person for abroad breeders.

JEDNATEL

Jana Hrbková
Myslkovice 29
391 16
jednatelkakrysarici@seznam.cz
+420 605 214 512

Odpovídá za informace zveřejňované o činnosti klubu, vyřizuje klubovou korespondenci a jedná jménem klubu na základě pověření výborem, eviduje a archivuje přihlášky do klubu, sestavuje seznamy členů, vypracovává písemnou formou zápisy ze schůzí. Dále je zodpovědný za vedení hospodářské činnosti, zpracovává zprávu o finančním hospodaření a návrh rozpočtu na další období. Vede pokladní a účetní evidenci.

VÝSTAVNÍ A BONITAČNÍ REFERENT

Jitka Králíčková
Chvalovice 42
384 11 Netolice
boramosole@seznam.cz
+420 723 361 181

Zodpovídá za plánování a přípravu klubových výstav a bonitací, navrhuje a získává souhlas s delegací rozhodčích na výstavy. Při bonitacích a klubových výstavách zpracovává katalog. Zajišťuje agendu související s konáním bonitací jako je místo, veterinární dohled a povolení apod.

SPRÁVCE WEBU

Pavla Čiháková
Macharova 298
339 01 Klatovy 3
bohemica-felicitas@seznam.cz
+420 775 980 793

Zodpovídá za náplň a funkčnost klubového webu.

Prague Ratter Club Czech Republic Contact person for abroad breeders.


HLAVNÍ PORADCE CHOVU

Ing. Ivana Krčková
ivakrc@seznam.cz
Petrohradská 3112
272 04 Kladno

Usměrňuje a vyhodnocuje chov PK, zpracovává a archivuje veškerou chovatelskou dokumentaci.

PORADCI CHOVU
Každý chovatel si může vybrat poradce chovu dle vlastního uvážení.

Burešová Kamila
Dlouhá 534
431 51 Klášterec nad Ohří
buresova.kam@gmail.com
+420 606 884 523

Cvrčková Věra, Ing.
Osvobození 1692
393 01 Pelhřimov
vera.cvrckova@zznpe.cz
+420 602 459 294

Machálková Zuzana
Charvátská 19
612 00 Brno
zmachalkova@seznam.cz
+420 774 098 160

Macků Petr, MVDr.
pouze pro Prahu
K Vltavě 40, 143 00 Praha
macku.petrlenka@seznam
+420 605 453 296

Špundová Martina, Mgr.
Generála Svobody 11
789 85 Mohelnice
spundova1@centrum.cz
+420 606 525 351


PŘEDSEDA KONTROLNÍ REVIZNÍ KOMISE

Zuzana Machálková
Charvátská 19
612 00 Brno
zmachalkova@seznam.cz
+420 774 098 160

ČLENOVÉ KONTROLNÍ REVIZNÍ KOMISE

Emílie Kopečková

Jarmila Hamplová

Podněty pro KRK posílejte pouze písemnou formou na adresu přesedy KRK. Lhůta pro vyřízení podnětu běží ode dne doručení dopisní formy. KRK se bude zabývat pouze podněty řádně podepsanými a doručenými, na anonymní podněty nebude brán zřetel.

1. Kontrolní a revizní komise soustavně sleduje činnost a hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.
2. Požádá-li o to jiný orgán , je kontrolní a revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.
3. Zjistí-li kontrolní a revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy. Výkonné orgány jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené kontrolní komisí.
4. Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru a ostatních komisí s hlasem poradním.
5. Kontrolní a revizní komisi tvoří tři členové klubu, kteří jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu. Členství v kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s členstvím v ostatních výkonných orgánech . Má právo svolat členskou schůzi – pro případ, že by byl výbor nefunkční.


KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com